Topsector T&U presenteert Visie en Uitvoeringsagenda 2016-2019

 

Alleen verandering levert kansen voor Groene Economie
 
Vianen – 18 juni 2015 – Boegbeeld Loek Hermans van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen presenteerde
op 18 juni de nieuwe visie en uitvoeringsagenda tijdens
de Zomerconferentie van Greenport Holland. Ze zijn in
het kader van het Topsectorenbeleid en de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkeld. De topsector werkt op
het gebied van Kennis en Innovatie, Internationalisering
en Human Capital aan de versterking van haar concurrentiepositie. Dit gebeurt in de Gouden Driehoek
van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.
 
Door verstedelijking, groei van de wereldbevolking
en klimaatveranderingen groeit continu de mondiale
voedings- en welzijnsproblematiek. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen staat wereldwijd bekend om haar innovatieve en duurzame oplossingen voor deze
vraagstukken. T&U heeft een toegevoegde van
10,3 miljard euro, biedt werkgelegenheid aan ruim
400.000 mensen en is op veel terreinen nummer 1
in de wereld.
 
‘Bron voor Groene Economie 2.0 – 2015 - 2030’ en
de ‘Uitvoeringsagenda voor de periode 2016-2019’
bouwen voort op het topsectorenbeleid dat in 2011 startte.
Vier jaar nadat Topsector T&U ‘Bron voor Groene Economie’ aanbood aan het kabinet ziet de wereld er anders uit.
De economische crisis zette definitief een stempel op
de wereldeconomie. Een Europese voedselveiligheidscrisis (EHEC) en de Russische boycot raakten de tuinbouwafzet.
In een vergrijzend Europa is het bovendien niet vanzelfsprekend om over een reservoir aan jong talent
te beschikken dat zich aan de sector wil binden.
 
 
Innovatiethema’s 
T&U heeft een aantal mijlpalen benoemd voor de langere termijn geformuleerd op basis van vijf innovatiethema’s: Meer en beter met minder, Samenwerkende Waardeketens, Gezondheid en Welbevinden, Voedselzekerheid en Voedselveiligheid. Binnen de vijf innovatiethema’s zijn nu 14 publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’en Roadmaps) actief op het terrein van People, Planet, Profit.
 
Cross overs
T&U ziet in haar Uitvoeringsagenda volop kansen voor gezamenlijke kennisontwikkeling met andere topsectoren, zoals Agri&Food, Water, Chemie, Logistiek, HTSM en Creatieve Industrie. Samenwerking combineert kennis en inzichten, waardoor nieuwe innovatieoplossingen ontstaan. Cross-overs zijn bovendien belangrijk om innovaties breder toe te passen. Kennis die binnen een bepaalde omgeving is ontwikkeld, kan zo ook tot waarde worden gebracht in andere omgevingen.
 
Download 
De visie: ‘Bron voor Groene Economie 2.0’ en de ‘Uitvoeringsagenda 2016-2019’ zijn te downloaden via www.topsectorTU.nl.