Limburg gaat voor groene, slimme en toekomstbestendige landbouw

 

De Provincie Limburg legt de komende jaren nog meer het accent op samenwerking van bedrijven in de agroketens, verantwoorde en maatschappelijk gedragen productie, een trekkersrol van de Limburgse land- en tuinbouw in de energie en klimaattransitie en innovatief ondernemerschap. Dat staat in de notitie ‘Limburg agro voor de wereld van morgen’. Deze notitie is het Limburgse antwoord op mondiale ontwikkelingen en regionale opgaven: daarop speelt de agrarische sector in Limburg flexibel en veerkrachtig in. 
 
De agrarische sector in Limburg is een belangrijke pijler onder de provinciale én nationale economie. In 2016 droeg de sector zo’n 2,6 miljard euro bij aan de Limburgse economie. Ruim 46.000 mensen zijn in de sector aan het werk, waarvan ruim 16.000 in de primaire sector.
 
Gezond en verantwoord produceren
Limburg gaat voor een duurzame ontwikkeling van boer, tuinder én de keten. Een ontwikkeling die bijdraagt aan de grote opgaven zoals het voedselvraagstuk en de klimaatopgave maar ook onze omgevingskwaliteit. “Het doel blijft om gezond en verantwoord te produceren met inzet van kennis en kracht in de keten en onderwijs”, zegt gedeputeerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor landbouw en natuurbeleid. “Alleen door die verbindingen te leggen ontstaat een gezond maatschappelijk draagvlak. Cruciaal is dat
partijen in de hele keten, van productie tot en met afzet
samen verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun
sector en omgeving nemen.”
 
Accenten

In de notitie ‘Limburgse landbouw, naar de wereld
van morgen’ zijn vier accenten benoemd:


 • 1. Versterken van samenwerking en cross-overs 
  Het Limburgse agrofoodcomplex is sterk en innovatief en veel ondernemers in de ketens zijn bezig met vernieuwing op het gebied van productie, processen
  en samenwerking. Ondernemers die serieus inzetten
  op innovatie, samenwerking in de keten en cross-overs benutten, zorgen voor beweging en ontwikkeling en kunnen rekenen op facilitering door de Provincie.


   
 • 2. Sturen op een ecologisch en maatschappelijk duurzame productie

  De land- en tuinbouwsector binnen Limburg heeft alleen bestaansrecht als deze zich in alle opzichten duurzaam ontwikkelt. “Vanuit maatschappelijk en ecologisch oogpunt gaan we – samen met onze partners – daarom zorgen dat we onze emissiedoelen gaan halen”, aldus Mackus. Die verduurzaming is een opgave en kans voor alle typen bedrijven in de ketens, van (grootschalige) wereldspelers tot bedrijven die gericht zijn op de regionale markt.


 
 • 3. Bijdragen aan de klimaat- en energietransitie

  Daan Prevoo is gedeputeerde voor Energie en Klimaat: “Ons klimaat verandert sneller dan ons lief is. Dat stelt ons voor opgaven die we alleen het hoofd kunnen bieden als iedereen meedoet. De Limburgse agro-secto vervult daarbij wat mij betreft een voortrekkersrol. Bijvoorbeeld bij het vervangen van oude asbestdaken door zonnepanelen. Zo kan de Limburgse agrariër niet alleen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar omgeving, maar ook aan de opgaven in het Klimaat- en energieakkoord dat in het regeerakkoord 2017- 2021 is aangekondigd.”


   
 • 4. inzet op economisch duurzame en innovatieve verdienmodellen

  De concurrentie op de wereldmarkt maakt verdere modernisering van zowel agrarische bedrijven als de ketens waarin zij opereren noodzakelijk. Daarbij gaat het niet alleen om een lage kostprijs, hoge kwaliteit, een duurzaam product en risicospreiding over de hele keten, maar ook om voortdurende aandacht voor omgeving, landschap en streekidentiteit. En met een marge waarin alle partijen zich kunnen vinden.


Samen met Brightlands

De Brightlands campussen, met name die in Greenport Venlo, spelen bij het koersen op deze accenten een cruciale rol. Op de campus komen onderwijs, bedrijfsleven en wetenschap samen om innovaties rond gezonde voeding, future farming en biobased economy te ontwikkelen en te vermarkten. Industriebank LIOF krijgt in dit verband een grote rol toebedeeld en een belangrijke taak om de primaire sector, de maakindustrie en logistiek slimme combinaties te laten vormen. Ook komt er een fonds voor risicovolle investeringen. 
Hubert Mackus: “De maatschappij vraagt voedsel van hoge kwaliteit, dat duurzaam en veilig geproduceerd is. Daar kunnen en moeten we op inspelen. De Nederlandse en zeker ook Limburgse sector is een van de wereldwijde koplopers op het gebied van agro-innovaties, dankzij ondernemers en het onderwijs. De Limburgse land- en tuinbouw kan essentiële bijdragen leveren aan vergroening van de energievoorziening en reductie van broeikasgassen Als provincie willen we helpen om daar een voortrekkersrol in vervullen.”