Provincie en EU blijven inzetten op innovatie
in land- en tuinbouw

 

Maar liefst 4,5 miljoen euro stelt de Provincie Limburg
inclusief EU-gelden beschikbaar voor het versterken van
de Limburgse land- en tuinbouw. Met name door in te zetten
op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht.
Binnen het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) kunnen agrarische ondernemers en betrokken partners goed onderbouwde aanvragen indienen.
 
De komende weken worden vijf onderdelen opengesteld
voor aanvragen. Variërend van kennisdeling tot fysieke investeringen, van samenwerking tot het verbeteren van
de kwaliteit van grondewater. 
 
 
 
De aanvragen kunnen betrekking hebben op één of meer
van de volgende thema’s:
 
  • focus op winst (waarde) op meerdere terreinen, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, et cetera;
  • beter beheer van de risico’s in het productieproces;
  • minder grondstoffengebruik en/of een gesloten kringloop;
  • klimaatmaatregelen om de uitstoot van milieubelastende stoffen te verminderen;
  • aanpassingen met betrekking tot het veranderend klimaat;
  • verbetering van dierenwelzijn en –gezondheid;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en/of omgevingskwaliteit.