LLTL 2.0

 

Onderstaand meer informatie over de vouchers lltl 2.0.

1. Livar belevingswereld
Livar wil graag een concept ontwikkelen waarmee
de burger dichter bij de livar-boer komt te staan en meer kennisvergaring kan worden opgedaan  inzake van “zaadje
tot carbonaatje”. M.b.v. externe partijen/expertise zullen
daarom verkenningen uitgevoerd worden om een projectplan omtrent dit idee “belevingswereld” op te kunnen gaan
stellen. Eindproduct is een projectplan waarin concreet
wordt benoemd welke stappen gezet moeten worden om
een gedegen businessplan te kunnen schrijven rondom
de LIVAR belevingswereld.
 
2. Drogen champost
Van Lin verbrandt snoeiafval en gebruikt de warmte die
daarbij vrijkomt voor het drogen van mais en granen.
Het potentieel aan vrijkomende warmte is groter dan nu
nodig is voor deze toepassing. Er zal derhalve onderzocht gaan worden of er markt is voor andere toepassingen en
indien deze er is vervolgens uitzoeken hoe de installatie hiervoor aangepast dient te worden.
 
3. Verwerking en verpakking gesneden witlof
Het project beoogt middels inhuur van deskundigen zicht te krijgen op potentiële markten en productkansen. Hierbij kijkt men naar kennisvragen inzake groentenbranche,  mogelijkheden voorgesneden witlof,  productinnovaties voorgesneden witlof, verwerking, verpakking, vervoer en bewaring, potentiële samenwerkingsverbanden en populariteit/bekendheid. 
 
4. Innovatie waarde netwerk
Via een waardenetwerk gaan 7 tot 10 agrarische
ondernemers op zoek naar oplossingen (zonder chemische middelen) voor  (mechanische) onkruidbestrijding bij
niet-kerende grondbewerking (NKG). Hiervoor worden veldproeven uitgevoerd begeleid door terzake deskundigen.
Na deze verkenning is er meer zicht op mogelijke praktische oplossingen voor NKG bij zowel biologische sector als
de gangbare sector.
 
 

 

5. Paprikakansen
Het uiteindelijke doel is om unieke paprikaproducten te ontwikkelen, produceren en verkopen. Om hier meer zicht
op te krijgen zullen in deze verkennende fase een aantal kennisvragen beantwoord moeten worden. Doel van dit project/traject is dan ook het onderzoeken en ontwikkelen van twee of meer mogelijk unieke paprikapreparaten en polsen van interesse in de markt hiervoor. 
 
Items die centraal staan binnen de kennisvragen zijn:
 • gebruik/inzet inhoudsstoffen,
 • geschiktheid type, kleur en ras,
 • keuze grondstof en/of eindproduct,
 • wet- en regelgeving, inrichting keten (partijen), eigendomsrechten/bescherming e.d.
6. Van ondereind tot koploper
De asperge is een uitermate gezond product en wordt als zodanig gedurende een relatief korte teeltperiode (maart/april-juni) in de markt gezet. Deze productie brengt ook de nodige reststromen (ondereinden en/of schillen) met zich mee. Echter deze resten bevatten nog teveel goede eigenschappen om ze als ‘waste’ te classificeren. Telers willen daarom inzicht in nieuwe product-markt-combinatie voor de huidige ‘waste’ stromen. Deze verkenning betreft dan ook een eerste oriëntatie op mogelijkheden bij de teler, verwerker/productie en mogelijke interesse en mogelijkheden bij de retail. Het project beoogt een oriëntatie te realiseren op mogelijke nieuwe ontwikkelrichtingen in de aspergeteelt, en dan met name in de huidige niet consumeerbare stromen. 
 
7. Marktkansen hippe rabarberdrinks
Centraal staat verdere uitwerking c.q. verkenning van toegevoegde waarde bij “van nature gezonde drinks”, in dit geval rabarbersap. Dit traject moet derhalve antwoord geven
op kennisvragen, omtrent volgende items: 
 • positionering,
 • business-partners,
 • verpakking,
 • assortiment,
 • productontwikkeling,  
 • prijsstelling.
 
8. Bij het rechte eind
In dit project worden de volgende kennisvragen beantwoord:
 • Teeltmogelijkheden nieuw komkommerras in Limburg;
 • Onderzoek naar gezondheid bevorderende eigenschappen;
 • Verkenning naar eindproducten en afwijkende smaak;
 • Oriëntatie op omzetting in houdbaar product tegen acceptabele prijs;
 • Interesse retail