Het project ‘Innovatie waarde netwerk’
Mergelland Cooperatie van start

 

Via een waardenetwerk gaan 7 tot 10 agrarische
ondernemers op zoek naar oplossingen (zonder chemische middelen) voor  (mechanische) onkruidbestrijding bij
niet-kerende grondbewerking (NKG). Hiervoor worden veldproeven uitgevoerd begeleid door terzake
deskundigen. Na deze verkenning is er meer zicht op
mogelijke praktische oplossingen voor NKG bij zowel biologische sector als de gangbare sector.
 
Mergelland Cooperatie zet zich in voor behoud van
het fraaie landschap mét de ontwikkeling van
de hedendaagse landbouw. 
 
Begrip creëren voor elkaars situaties, voor de landbouwers én de natuurorganisaties, en samenwerken aan projecten staat voorop. Samen met de andere drie Agrarische Natuur Verenigingen en Natuurrijk Limburg als bindende kracht
maken zij zich sterk voor het Limburgse land. De juiste
doelen, mensen, kennis en middelen komen bij elkaar
om de ecologische kwaliteit van het beheer te waarborgen.
 
Een voorbeeld hoe agrariërs en natuurorganisaties samen opkomen voor een betere natuur. Er wordt bekeken hoe en waar de natuurvriendelijke landbouw en natuurinrichting het efficiëntst kan gaan plaatsvinden en kan blijven plaatsvinden. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van overheidsmiddelen zal de Mergellandcorporatie over de voorwaarden van de te maken keuzes met het (agrarische) veld overleggen:
  • welke landbouwer voelt zich aangesproken voor het inschakelen van natuur- én landschapsdoelen op zijn bedrijf en doet mee?
  • welke, met name ecologische en economische randvoorwaarden, zijn noodzakelijk voor het daadwerkelijk duurzaam realiseren van de natuurdoelen?
  • welke bijdrage kan de biologische landbouw leveren aan het invullen van de regionale natuuren landschapsdoelen en op welke manier?