Laatste nieuws 

 
Overzicht actuele openstellingen Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings programma 2014-2020 (POP3)
Lees meer >>

 
Subsidie jonge landbouwers
Subsidieregeling voor Jonge landbouwers open van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018.
Lees meer >>

 
 
Limburg gaat voor groene, slimme
en toekomstbestendige landbouw
De Provincie Limburg legt de komende jaren nog meer het accent op samenwerking van bedrijven in de agroketens, verantwoorde en maatschappelijk gedragen productie, een trekkersrol van de Limburgse land- en tuinbouw in de energie en klimaattransitie en innovatief ondernemerschap. Dat staat in de notitie ‘Limburg agro voor de wereld van morgen’ (zie bijlage) . Deze notitie is het Limburgse antwoord op mondiale ontwikkelingen en regionale opgaven: daarop speelt de agrarische sector in Limburg flexibel en veerkrachtig in. 
 
 
 
Nieuwe financiële regeling voor varkenslocaties
met weinig ontwikkelingsperspectief
Regeling omgevingskwaliteit belangrijke stap
naar herstructurering sector.
Lees meer >>
 
Venlose start-up Urban Ponics
De Venlose start-up Urban Ponics heeft de tuinbouw opnieuw bedacht. Met de Amazone als inspiratiebron. Groenten en fruit groeien in verticale buizen, terwijl nevels hun luchtwortels voeden. Straks in de supermarkt.
 
Innoveins: where agro meets hightech
Let's meet! is een seminar waarbij plant en techniek elkaar letterlijk ontmoeten. Elk kwartaal zal er een thema centraal staan wat voor beide sectoren interessant is. Tijdens de eerste sessie, op dinsdag 12 september, wordt het thema robotica besproken.
 
Regeling Jonge landbouwers in december
opnieuw open
De subsidieregeling voor Jonge landbouwers gaat in
december 2017 voor de 3e keer open. In overleg met het
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is een investeringslijst samengesteld, toegespitst op de wensen
van jonge boeren.
 
27 miljoen voor innovatieve mkb'ers in Limburger
Er komt 27 miljoen euro beschikbaar voor Limburgse

mkb-bedrijven die in innovatie willen investeren.
Met deze
financiële injectie wordt het voor ondernemers makkelijker
om risico's te nemen.
Lees meer >>
 
Het loket MIT Zuid R&D samenwerking is nu geopend
MIT Zuid wordt gefinancierd door het Ministerie van Economisch Zaken en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Stimulus. LIOF heeft een adviserende, toeleidende en beoordelende rol.
 
Kipster-stal is dier-, boer- en milieuvriendelijk
Afgelopen maand kwamen de kuikens uit het ei die vanaf oktober eieren gaan leggen in de Kipster-boerderij die in het Limburgse Oirlo in aanbouw is. Supermarktketen Lidl gaat de Kipster-eieren verkopen. Lidl verkoopt straks ook het vlees van de broertjes van de hennen in de Kipster-stal en te zijner tijd eveneens het vlees van de oude hennen.
Lees meer >>
 
Saskia Goetgeluk benoemd als
CEO Brightlands Campus Greenport Venlo
Saskia Goetgeluk (1964) start per 1 mei 2017 als CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo. Zij wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de campus tot hét kennis- en innovatielandschap op het gebied van gezonde voeding.

 
Campus als autoriteit

Saskia Goetgeluk was manager van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, koepelorganisatie Greenport Holland en Holland Horti International en betrokken bij de Nationale Wetenschapsagenda. Goetgeluk: “Brightlands Campus Greenport Venlo moet dé aanjager worden van innovatieprojecten en businesscases, die ook daadwerkelijk zorgen voor nieuwe investeringen en arbeidsplaatsen. Er moet over de campus gepraat worden als een autoriteit: door baanbrekend onderzoek, maar ook door het organiseren van activiteiten waar je ‘bij’ moet zijn. Hierin manifesteren de andere drie campussen zich al, en Venlo sluit daarop aan. Daarin ligt de kracht van Brightlands: vier hotspots van innovatie en toponderzoek in Limburg werken samen aan gezonde, innovatieve en duurzame oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.”
Lees meer >>
 

 

 

Provincie en EU blijven inzetten op innovatie
in land- en tuinbouw
Maar liefst 4,5 miljoen euro stelt de Provincie Limburg inclusief EU-gelden beschikbaar voor het versterken van de Limburgse land- en tuinbouw. Met name door in te zetten op innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht. Binnen het Europese Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) kunnen agrarische ondernemers en betrokken partners goed onderbouwde aanvragen indienen.
 
 
Vertical Farming en Smart Farming Conferentie
op 28 en 29 juni in Villa Flora Venlo
Met de kennis van efficiënt produceren met behulp van steeds meer High Tech zoals sensoren, satelliet data, LED verlichting, drones, big data … wordt steeds meer mogelijk. Zijn deze nieuwe ontwikkelingen trends die blijven of net zo snel weer verdwijnen? Oordeel zelf en kom naar de Vertical Farming Conferentie op 28 juni: https://www.verticalfarmingconference.com/ en de Smart Farming Conferentie op 29 juni: https://smartfarmingconference.com/ Voor meer informatie bij LIOF kunt u terecht bij Marcel Hendriks: marcel.hendriks@liof.nl
 
 
Ondernemers starten voorbereiding bouw
nieuw R&D-lab van 20.000 m2
Op de Brightlands Campus Greenport Venlo wordt naar verwachting dit jaar een nieuw tuinbouwresearch & development- lab van twee hectare gebouwd. Het is een initiatief van de drie Noord-Limburgse ondernemingen Botany, Blue Engineering en Bluehub en de Provincie Limburg. De totale beoogde investering bedraagt €18,5 miljoen. Na een voorstudie zijn recent de feitelijke voorbereidingen gestart. Definitieve besluitvorming wordt over enige maanden verwacht. 
Lees meer >>

In Someren groeien de paprika’s weer
Als scherven geluk brengen moet het goed komen met Pieter van Gog en Rene Joosten. De glastuinders uit Someren en Helmond herbouwden hun bedrijven die zij op 23 juni in een paar minuten aan gruzelementen zagen gaan. Lees meer >>

Inspiratie en netwerksessie
'De kortste weg naar de consument' januari 2017
Een groeiend aantal ondernemers in de Limburgse Agro en Food zoekt naar onderscheidende waarde. Met nieuwe producten of concepten spelen zij in op behoeften van de consument en proberen deze via nieuwe ketens met meerwaarde te vermarkten.
Lees meer >>
 
Sfeerimpressie van netwerkbijeenkomst
schone stallen 30 november 2016
Presentaties van netwerkbijeenkomst 30 november schone stallen beschikbaar. Lees meer >>
 
Agri-ondernemers gestart met "Anders Ondernemen"
Twaalf agri-ondernemers uit de Keyport regio zijn gestart met de miniMaster “Anders Ondernemen” op 15 december. Zij begrijpen dat het anders moet en willen investeren in hun eigen toekomst en die van de sector. Samen met andere agri-ondernemers gaan de deelnemers zich verdiepen in de belangrijkste thema’s die bij marktgericht ondernemen horen. Lees meer >>
 
Wat zijn de mogelijkheden om in de veehouderij emissies zoveel als mogelijk te beperken
De Provincie wil blijvend aandacht schenken aan vormen van ondernemen die passen bij en rekening houden met de omgeving. Lees meer >>
 
Het project ‘Innovatie waarde netwerk’
Mergelland Cooperatie van start
Via een waardenetwerk gaan 7 tot 10 agrarische ondernemers op zoek naar oplossingen (zonder chemische middelen) voor  (mechanische) onkruidbestrijding bij niet-kerende grondbewerking (NKG). Hiervoor worden veldproeven uitgevoerd begeleid door terzake deskundigen. Na deze verkenning is er meer zicht op mogelijke praktische oplossingen voor NKG bij zowel biologische sector als de gangbare sector. Lees meer >>
 
Paragraaf 3 Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)
Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers opengesteld.
Lees meer >>