Wat zijn de mogelijkheden om in
de veehouderij emissies zoveel als mogelijk
te beperken

 

De Provincie wil blijvend aandacht schenken aan vormen
van ondernemen die passen bij en rekening houden met
de omgeving. Omgeving en ondernemen in de land- en tuinbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dit is een van de investeringslijnen van LLTL 2.
 
Om ongewenste invloed van het agrarisch productieproces op de omgevingskwaliteit versneld terug te brengen stimuleren we schoon en duurzaam produceren  opdat ondernemers in hun bedrijfsvoering maximaal rekening (kunnen) houden met natuur, water, bodem, milieu en ligging van woningen en andere (gevoelige) objecten. Daarbij is emissiereductie van de veehouderij een belangrijk speerpunt. Inmiddels is in opdracht van de Provincie Limburg een matrix opgesteld om inzichtelijk te krijgen wat de mogelijkheden zijn om in de veehouderij emissies zoveel als mogelijk te kunnen beperken.
 

Download matrix emissie beperkende systemen >>