Strategische allianties helpen boeren

 

De Provincie Limburg zet de komende jaren sterk in op
de vorming van strategische allianties in de land- en
tuinbouw, meer onderlinge samenwerking en partnerships
met andere ondernemers. Hiervoor is € 20 miljoen
beschikbaar. Dat staat in de nota LLTL 2, die deze week
naar Provinciale Staten is gestuurd.
 
“Samenwerking is meer dan ooit nodig om de rol van
de land- en tuinbouw in onze provincie verder uit
te bouwen”, aldus gedeputeerde Patrick van der Broeck, verantwoordelijk voor landbouw, in een toelichting op
de nota. “De sector is van enorm belang voor onze
economie met nu ruim 30.000 banen en een omzet van
twee miljard euro. Maar we worden geconfronteerd met
grote veranderingen. Veel ondernemers stoppen,
de overblijvende bedrijven worden groter, de markten veranderen. Onze ondernemers moeten de ruimte krijgen
om te innoveren, óók in de ketens. Dat willen we
als provincie heel duidelijk aanjagen.”
 
Samenwerken
De nota Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL)
is een aanscherping van de eerste versie uit 2013 en sluit
aan bij de doelen uit het coalitieakkoord ‘In Limburg
bereiken we meer’. In de nieuwe nota is de Tuinbouwversnellingsagenda verwerkt en de input van
60 agrarische ondernemers en feedback van andere
sectoren. Algemene conclusie: meer samenwerken,
meer van elkaar leren.
 
Lijnen
In LLTL 2 worden voor de periode 2016-2019 vier investeringslijnen benoemd. Zo gaat er € 6,5 miljoen
naar zogenoemde Voorlopers en Doorontwikkelaars die nieuwe product/marktcombinaties en technologische
innovaties bedenken. Ruim € 8 miljoen is beschikbaar voor
de herinrichting van de omgeving, vrijwillige verkaveling en verduurzaming. Veel aandacht (en € 3,5 miljoen) is er voor
het stimuleren van ondernemerschap en starters, kennisoverdracht en onderwijsprogramma’s.
De vierde investeringslijn tenslotte richt zich op de vorming
van partnerships, allianties en aansluiting bij de campussen met de nadruk op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Hiervoor reserveert de Provincie Limburg € 2 miljoen.
 
Complexer
Patrick van der Broeck benadrukt het belang van allianties en crossovers. “Elke ondernemer kan zich dan concentreren op zijn specialiteit. De vraag van de consument en de maatschappij is immers niet langer eenduidig. Waar de een kiest voor duurzaam gaat de ander voor goedkoop. Waar de een hecht aan dierwelzijn focust de ander op lokaal geproduceerd. Bovendien veranderen de vragen vanuit de markt en maatschappij steeds sneller en wordt de financiering complexer. De ondernemer moet keuzes maken en vervolgens samenwerken in de keten.”
 
Omzet
Met het budget van € 20 miljoen wordt naar verwachting een economische omzet van minimaal € 70 miljoen gegenereerd. Zo is de verwachting dat minstens 500 ondernemers een trainings- en coachingstraject volgen, 300 ondernemers concreet aansluiten bij de Greenport Campus, er 750 vrijwillige verkavelingen plaatsvinden en er zeker 150 concrete ondernemersideeën uitgewerkt worden. “De land- en tuinbouw is een belangrijke levensader voor Limburg. Die krijgt hiermee een stevige impuls”, aldus de gedeputeerde.
 
 
Bijgaand treft u het nieuwe investeringsprogramma LLtL aan.

’Doorontwikkeling van het beleidskader Limburgse
Land- en tuinbouw Loont.’